FANDOM


น.ส.เพ็ญพิชา นาราเนตร ห้อง 5/1

  • คลาสแลนเซอร์
  • สังกัดสารวัตรนักเรียน

อุปนิสัยเงียบช่างคิดแต่แอบรั่ว(มาก) อาวุธที่ใช้เป็นปากกาแลนเซอร์ ส่วนความสามารถอย่างอื่นยังเป็นความลับ

Karabako 34547

เคยเป็นบอสในมิติกล่อง4 เหลี่ยมคาเคโระ ของซาคุรุ